سیکیسم

  • آیین سیکیسم

    آیین سیک با تولد گورو نانک در ۱۴۶۹ میلادی شروع شد و ۱۰ گوروی پس از او این آیین را تثبیت کرده و طی قرون متمادی گسترش دادند.

  • آیین  سیکیسم

    آیین سیکیسم

    آیین سیک با تولد گورو نانک در ۱۴۶۹ میلادی شروع شد و ۱۰ گوروی پس از او این آیین را تثبیت کرده و طی قرون متمادی گسترش دادند.