کنگره مسلمانان نیجریه

  • ه

    کنگره مسلمانان نیجریه معروف به TMC یکی از نهاد ها و تشکل های بزرگ مذهبی و پیشرو در نیجریه است . یکی از وظایف این کنگره انتخاب مدیران و دبیران ایالتی در نیجریه است .۲۷ دسامبر سال ۲۰۲۱ این کنگره نشست سالانه و ملی خود را بمنظور بررسی عملکرد یکساله مدیریت جدید این کنگره در لاگوس برگزار کرد