گروه های قومی

  • ازدواج قومیت‌های مختلف در قزاقستان

    ازدواج‌های قومیتی

    ازدواج قومیت‌های مختلف در قزاقستان

    در جامعه چندقومیتی قزاقستان، نسبت به ازدواج‌های قومیت‌های مختلف همیشه صبورانه برخورد می‌شد. سکونت بیش از 125 گروه قومی، منطقه‌های مرزی با پنج کشور (روسیه، ازبکستان، قرقیزستان، ترکمنستان، چین)، گسترش جریان‌های مهاجرت تحصیلی، مهاجران کاری از ترکیه، کشورهای آسیای مرکزی و غیره در کنار عوامل دیگر…