• گزارش ویژه جامعه و فرهنگ ملل (اسفند ماه)

  گزارش ویژه جامعه و فرهنگ ملل (اسفند ماه)

  آنچه در این شماره می خوانیم .............گذار از سکوالریسم به پست سکوالریسم ............. رمزگشایی از فدرالیسم آمریکایی در عراق ............. اروپا در آستانه دگرگونی ناخواسته ............. پایان جامعه چند فرهنگی در سوئد ............. سلطه اتحادیه اروپا بر قانونگذاری حوزه زنان در ترکیه…

 • گزارش ویژه جامعه و فرهنگ ملل (بهمن ماه)

  گزارش ویژه جامعه و فرهنگ ملل (بهمن ماه)

  آنچه در این شماره می خوانیم........ پیوند پوپولیسم در آمریکا و آرژانتین هوش مصنوعی و جنایت واقعی........سیاست خارجی خانواده محور ........ سلفیگری مدخلی و دیگر جریانهای سلفی مصر ........صنعت فیلم پا کستان در خدمت فمینیسم........جایگاه خانواده در نظام آموزشی چین ........پروتستانتیسم نوین علیه…

 • گزارش ویژه جامعه و فرهنگ ملل(دی ماه)

  گزارش ویژه جامعه و فرهنگ ملل(دی ماه)

  آنچه در این شماره می خوانیم :------- رمزگشایی از یک دیالکتیک گفتمانی *****باز گشت نازیسم به اروپا *******بررسی ابعاد مهاجرت معکوس در چین ******آیا "ترامپیسم" یک مکتب است؟!**** مذهب چگونه به کمک امنیت می آید؟*****آزادی عقیده یا امنیت ملی ****** دیپلماسی فرهنگی روسیه در جامعه جهانی

 • گزارش ویژه جامعه و فرهنگ ملل

  گزارش ویژه جامعه و فرهنگ ملل

  آنچه در این شماره می خوانیم :------- پروژه ینهض در یک نگاه ***دغدغه ای جدی در مسکو*****قرائت چندگانه سیاستمداران ترکیه از نقش دین در سیاست *******پایان سلطه فرانکوفونی بر نیجر ******کدام جریان فکری -سیاسی فرانسه در برابر صهیونیسم ایستاده است ؟**** انعکاس دوگانه سازش - مقاومت در شرق آسیا*****روایت…