قانون برابری جنسیتی در بوسنی و هرزگوین در ماه مه 2003 به تصویب رسید. اصلاحات قانون در سال 2009 و در سال 2010 قانون برابری جنسیتی در بوسنی و هرزگوین - متن تلفیقی («روزنامه رسمی بوسنی و هرزگوین»، شماره 32/10) به تصویب رسید.

این قانون بر اساس مقررات عمومی حاکم، ترویج و حمایت از برابری جنسیتی و تضمین فرصت‌های برابر برای همه شهروندان در حوزه‌های عمومی و خصوصی جامعه است و تبعیض مستقیم و غیرمستقیم بر اساس جنسیت را ممنوع می‌کند. برابری کامل جنسیتی در تمام بخش‌های جامعه، به‌ویژه در زمینه‌های آموزش، اقتصاد، اشتغال، کار، مراقبت‌های اجتماعی و بهداشتی، ورزش، فرهنگ، زندگی عمومی و رسانه‌ها، صرف نظر از وضعیت تاهل یا خانوادگی، تضمین شده است. تبعیض بر اساس جنسیت و گرایش جنسی ممنوع است.

قانون برابری جنسیتی و آمارهای جمعیت و خانواده در بوسنی و هرزگوین

در ماده 18 این قانون آمده است که کلیه داده‌ها و اطلاعات آماری جمع‌آوری، ثبت و پردازش شده در دستگاه‌های دولتی در همه سطوح، خدمات و مؤسسات عمومی، شرکت‌های دولتی و خصوصی و سایر نهادها باید بر اساس جنسیت ارائه شود.

ساختارهای جمعیتی بوسنی و هرزگوین:

 • نسبت جمعیت در بوسنی و هرزگوین بر اساس جنسیت در سال 2022:

مردان: 49.1%

زنان: 50.9%

منبع: آژانس آمار بوسنی و هرزگوین

 • جمعیت در بوسنی و هرزگوین بر اساس جنسیت، تقسیم بندی سنی پنج ساله و میانگین سنی، در سال 2022

قانون برابری جنسیتی و آمارهای جمعیت و خانواده در بوسنی و هرزگوین

 • نسبت جمعیت مرد به زن به تفکیک گروه های سنی در سال 2022

نسبت جمعیت مرد به زن، نسبت بین تعداد مردان به ازای هر 100 زن است.

بر اساس داده های جمعیتی سال 2022، بیشترین نسبت مردان در گروه سنی 0 تا 19 سال مشاهده می شود که تقریباً 106 مرد به ازای هر 100 زن وجود دارد. با نزدیک شدن به گروه سنی بالاتر، نسبت مردان تمایل به کاهش دارد و از 50 سال به بالا تعداد زنان بیشتر از مردان است و از آن سن به بعد نسبت مردان به شدت کاهش می یابد. کمترین آن مربوط به گروه سنی 80+ است که مقدار ثبت شده 58 است، یعنی در آخرین بازه سنی، 58 مرد به ازای هر 100 زن وجود دارد.

قانون برابری جنسیتی و آمارهای جمعیت و خانواده در بوسنی و هرزگوین

نسبت جمعیت مرد به زن به تفکیک گروه های سنی در سال 2022 در بوسنی و هرزگوین

 • نرخ تولد و مرگ و میر در بوسنی و هرزگوین:

قانون برابری جنسیتی و آمارهای جمعیت و خانواده در بوسنی و هرزگوین

 • نسبت تولدهای زنده پسر به دختر:

قانون برابری جنسیتی و آمارهای جمعیت و خانواده در بوسنی و هرزگوین

نسبت تولد زنده پسر به دختر نشان دهنده تعداد پسران متولد شده به ازای هر 100 دختر متولد شده است. در سال 2022، 100 دختر به ازای 105 پسر متولد شده اند.

 • نسبت مرگ و میر مردان به زنان:

قانون برابری جنسیتی و آمارهای جمعیت و خانواده در بوسنی و هرزگوین

در سال 2022، حدود 9000 نفر کمتر از سال قبل جان خود را از دست دادند. از نظر جنسیت، در سال 2022 به ازای هر 100 زن، 105 مرد جان خود را از دست دادند.

 • تغییرات طبیعی جمعیت در بوسنی و هرزگوین:

قانون برابری جنسیتی و آمارهای جمعیت و خانواده در بوسنی و هرزگوین

تغییر طبیعی جمعیت، تفاوت بین تعداد متولدین زنده و تعداد افراد مرده در یک دوره معین است و می تواند مثبت یا منفی باشد.

از سال 2009، روند تغییرات طبیعی منفی در بوسنی و هرزگوین وجود داشته است. این بدان معناست که در هر سال، بیشتر از آنچه متولد می شوند می میرند.

 • امید به زندگی در سال 2022 در بوسنی و هرزگوین:

زنان: 77.5 سال

مردان: 73.1 سال

اختلاف: 4.4 سال

منبع: آژانس آمار بوسنی و هرزگوین

 • سال های زندگی سالم در 2021

زنان: 67.5 سال

مردان: 65 سال

سال‌های زندگی سالم به عنوان تعداد سال‌هایی تعریف می‌شود که انتظار می‌رود یک فرد در شرایط سالم و بدون معلولیت به زندگی خود ادامه دهد. طبق نظرسنجی بودجه خانوار در بوسنی و هرزگوین، مردان احتمالاً سلامت خود را بسیار خوب یا خوب می دانند. در سال 2021، 75 درصد از زنان در مقایسه با 82 درصد از مردان، سلامت خود را بسیار خوب یا خوب می دانستند.

منبع: نظرسنجی بودجه خانوار در بوسنی و هرزگوین - بخش سلامت و شمول اجتماعی، 2021/2022 و آمار جمعیتی،BHAS

 • میانگین سنی مادر بر اساس تولد اولین فرزند در دوره 2007-2022:

قانون برابری جنسیتی و آمارهای جمعیت و خانواده در بوسنی و هرزگوین

میانگین سنی مادر با زایمان اولین فرزند در پانزده سال گذشته به مدت 3.1 سال افزایش یافته است. میانگین سنی مادر بر اساس تولد اولین فرزند در سال 2022، عدد 27.9 سال بوده است.

 • تولدهای زنده بر اساس وضعیت تأهل والدین در سال 2022:

مقوله تولدهای زنده خارج از ازدواج شامل فرزندانی است که والدین آنها با هم زندگی می کنند، اما ازدواج نکرده اند و همچنین کودکانی که والدین آنها با هم زندگی نمی کنند.

قانون برابری جنسیتی و آمارهای جمعیت و خانواده در بوسنی و هرزگوین

قانون برابری جنسیتی و آمارهای جمعیت و خانواده در بوسنی و هرزگوین از مجموع تولدهای زنده خارج از ازدواج، 86 درصد از والدینی است که با هم زندگی می کنند، در حالی که 14 درصد فرزندان والدینی هستند که با هم زندگی نمی کنند. درصد تولدهای زنده که والدین آنها با هم زندگی نمی کنند، نسبت به کل تولدهای زنده حدود 2 درصد است.

قانون برابری جنسیتی و آمارهای جمعیت و خانواده در بوسنی و هرزگوین

 • ازدواج در بوسنی و هرزگوین در دوره 25 سال گذشته:

قانون برابری جنسیتی و آمارهای جمعیت و خانواده در بوسنی و هرزگوین

در 25 سال گذشته، تعداد ازدواج ها در بوسنی و هرزگوین در حال کاهش مداوم بوده است، در سال 2022 نسبت به سال 1997، 5793 ازدواج کمتر صورت گرفته است.

 • ازدواج بر اساس جنس و گروه سنی در سال 2022

قانون برابری جنسیتی و آمارهای جمعیت و خانواده در بوسنی و هرزگوین

در سال 2022، 17427 ازدواج منعقد شد و بیشترین تعداد ازدواج بین همسران 25 تا 29 ساله بوده است.

 • میانگین سنی عروس و داماد در زمان اولین ازدواج در 25 سال گذشته

قانون برابری جنسیتی و آمارهای جمعیت و خانواده در بوسنی و هرزگوین

 • ازدواج بر اساس وضعیت تاهل قبلی عروس و داماد در سال 2022

قانون برابری جنسیتی و آمارهای جمعیت و خانواده در بوسنی و هرزگوین

 • طلاق در بوسنی و هرزگوین در دوره 25 سال گذشته

قانون برابری جنسیتی و آمارهای جمعیت و خانواده در بوسنی و هرزگوین

تعداد طلاق در بوسنی و هرزگوین در 25 سال گذشته رو به افزایش بوده است، در سال 2022 بیش از 1000 طلاق در مقایسه با سال 1997 رخ داده است. در سال 2022 تعداد 2865 طلاق ثبت شده است.

 • طلاق بر اساس جنسیت و گروه های سنی در سال 2022:

قانون برابری جنسیتی و آمارهای جمعیت و خانواده در بوسنی و هرزگوین

 • مهاجرت داخلی در بوسنی و هرزگوین در سال 2022:

قانون برابری جنسیتی و آمارهای جمعیت و خانواده در بوسنی و هرزگوین

داده‌های بالا مربوط به مهاجرت‌های داخلی جمعیت در بوسنی و هرزگوین در سال 2022 است. همه افراد براساس ساختار جنسی و سنی که تغییر محل سکونت آن‌ها ثبت شده است، شامل مهاجرت‌های داخلی می شوند.در طول سال 2022 در بوسنی و هرزگوین تعداد مهاجران 30165 نفر بوده است که از این تعداد 59 درصد زن و 41 درصد مرد بوده اند که 3760 نفر بیشتر از سال 2020 است.

منبع: آژانس آمار بوسنی و هرزگوین- بولتن زنان و مردان در بوسنی و هرزگوین

کد خبر 19347

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 16 =